دکتر داریوش یوسفی کبریا عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

گفتنی است پرونده ارتقای مرتبه علمی دکتر داریوش یوسفی کبریا از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری در پنجاهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه (مورخ 95/4/9) مطرح و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1389/10/14 و با استناد به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مقررات مربوطه، صلاحیت علمی ایشان برای احراز مرتبه دانشیاری در گروه آموزشی محیط زیست مورد تایید قرار گرفته است.

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، این ارتقاء ارزشمند را به دکتر یوسفی کبریا تبریک عرض می‌نماید.