جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با فتح قله دماوند، پرچم دانشگاه را بر فراز بزرگترين قله ايران به اهتزاز درآوردند.

اسامي دانشجويان به شرح ذيل مي باشد:

-        سيد پوريا طاهري اطاقسرا از دانشكده مهندسي مكانيك

-        نعيم خب از دانشكده مهندسي عمران

-        حسام شعباني زاده از دانشكده مهندسي شيمي

گفتني است دانشجويان با هماهنگي معاونت دانشجويي دانشگاه و به همراهي انجمن كوهنوردي دانشگاه صنعتي شريف موفق به اين صعود شدند.