لطفا برندگان محترم با داشتن نام کاربری و رمز عبور به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مراجعه فرمایند.