مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه ۲ كشور؛ انتخابي چهاردهمين دوره المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان سراسر كشور در دانشگاه مازندران برگزار شد و تيم تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل موفق به كسب مقام دوم گرديد.

همچنين لازم به ذكر است تيم دوبل آقايان مراني - رباني از دانشگاه نوشيرواني بابل توانست مقام سوم را كسب كند.

دفتر نهاد رهبری دانشگاه، اين افتخار ارزشمند را به دانشجويان ورزشكار و كليه دانشگاهيان تبريك عرض مي نمايد.