ستاد اقامه نماز دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بجهت ترويج وتوسعه فرهنگ اقامه نماز از سوي ستاد اقامه نماز استان مازندران جزء دستگاههاي برترشناخته ومورد تقدير قرار گرفت .

دربخشي از نامه چنين آمده است:
در حسن اجراي طرحها وبرنامه هاي ترويج وتوسعه فرهنگ اقامه نماز وبازرسي از عملكرد آن دستگاه در جلسات هيأت ارزيابي وداوري اقامه نماز استان در سال ۹۶ جزء دستگاه هاي برتر اعلام شده است.