پس از هماهنگي هاي بعمل آمده با برخي از اساتيد جهت شركت در هم انديشي در روز 12 دي 97 ساعت 8:30 از دانشگاه نوشيرواني بابل به سمت دانشگاه مازندران حركت كرديم.
هم انديشي با خيرمقدم سرپرست دانشگاه مازندران دكتر طالبي و نيز مسئول نهاد رهبري استان مازندران حجت الاسلام رحيميان آغاز شده سپس دكتر رستمي پيرامون موضوع هم انديشي مطالبي را ارائه كردند و در ادامه با پرسش و پاسخ به پايان رسيد.