پروفسور قاسم نجف پور درزي عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، ازمرتبه استاد تمامي به مرتبه استاد ممتازي ارتقاء يافت.

گفتني است پرونده ارتقاي مرتبه علمي پروفسور قاسم نجف پور ازمرتبه استاد تمامي به مرتبه استاد ممتازي درسومين جلسه انتخاب استاد ممتازي دانشگاه  (مورخ 97/10/26) براساس پيوست شماره ۵ آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي مصوب ۱۸/۱۲/۹۴ دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز ( موضوع ماده ۱۱۸ آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي) صلاحيت علمي ايشان براي احراز مرتبه استاد ممتازي مورد تاييد قرار گرفته است.

دفتر نهاد رهبری دانشگاه، اين ارتقاء ارزشمند را به دكتر قاسم نجف پور تبريك عرض مي‌نمايد.