بر پايه گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه بندي دانشگاه ها برپايه عملكرد«يورپ urAp» ۲۲موسسه ايراني در ميان ۲۵۰۰ موسسه برتر جهان قرار گرفتند كه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در ميان ۲۲ موسسه ايراني حائز رتبه ۱۳ گرديد.

يورپ از نظام هاي رتبه بندي جهاني است كه موسسه هاي جهاني تراز را شناسايي وجايگاه آنهارا در برابر يك ديگر ارزيابي مي كند. شمارمقاله ها ، شمار استناد ها، شمار كل انتشارات، بهره وري علمي ، تاثير پژوهشي وهمكاري جهاني شش سنجه كليدي نظام (يورپ) براي ارزيابي موسسه هاي آموزش عالي است.

                        رتبه موسسه هاي ايراني در نظام رتبه بندي يورپ

نام موسسه

امتياز كل

گروه

رتبه ملي

رتبه جهاني

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

۲۰۸،۸۳

++B

۱۳

۱۰۰۵

 

امتياز مؤسسه هاي ايراني در سنجه هاي گوناگون نظام رتبه بندي (يورپ)

نام موسسه

مقاله

استنادها

انتشارات

بهره وري علمي

تاثيرات پژوهشي

همكاري جهاني

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

۳۵،۸۱

۵۱،۶۱

۱۴،۸۹

۴۳،۱۶

۴۰،۲۹

۲۳،۰۷