جهت دریافت کتابچه ی انجمن اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای، لطفا به دفتر نهاد رهبری دانشگاه مراجعه نمایید.