شعرخوانی بسیار زیبای حمیدرضا برقعی در مدح امیرالمومنین علیه السلام