آیا امام خمینی (ره) گفتند آب و برق را مجانی میکنیم؟؟ واقعیت ماجرا چیست؟