سخنرانی حاج آقا حسینی مسئول نهاد رهبری دانشگاه با موضوع مشارکت و نظارت همگاني در مباحث فرهنگي 23 اردیبهشت 97 مسجدالرسول دانشگاه