سخنان حاج آقا حسینی مسئول نهاد رهبری دانشگاه در مراسم دانشجویان جدیدالورود 1397/7/7