نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب عنايت و دستور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌ العالي) با هدفي متعالي و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزشهاي اسلامي و تعميق آگاهيهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبة نهايي اسفندماه سال 1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي تحقق منويات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل گرديد كه در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
مصوب جلسات 322 ، 323 و 324 مورخ 5/11/72 ، 19/11/72 و 3/12/72

مقدمه
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مدظله‌ العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامة شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبة شمارة 1368/ دش مورخ 28/6/69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها” با اين اهداف، وظائف و سازمان تشكيل مي‌شود:

بسمه‌تعالي
آيين‌نامه اجرايي دستورالعمل اخير مقام معظم رهبري در خصوص فعاليتهاي فرهنگي كه جنبه ديني دارند
ماده 1 ـ مسئوليت كليه امور مربوط به فعاليتهاي فرهنگي ديني كه به لحاظ موضوع و ماهيت، ديني و مذهبي هستند و مستقيماً در جهت تبيين و ترويج معارف و ارزشهاي اسلامي مي‌باشند، اعم از برنامه‌ريزي و اجراي آنها به عهده نهاد مي‌باشد.

از اینکه فرصتی شد تا بتوانم از این طریق با مجموعه دانشگاه ارتباط پیدا کنم خدا را شکر می کنم . بنده به خاطر حضور چند ساله ام در این دانشگاه عزیز،برداشتم از این جا این است که این دانشگاه ظرفیت های فراوانی در ابعاد مختلف دارد که بعضی از این ظرفیت های الان به خوبی استفاده می شود. ولی بعضی دیگر از نقاط قدرتی که در این دانشگاه وجود دارد و می توان با برنامه ریزی درست و پیگیری دلسوزانه به آنها رسید ، هنوز به فعلیت نرسیده است.