1 ـ معاونت فرهنگي
2 ـ معاونت سياسي

3 ـ معاونت آموزش و تبلیغ
4 ـ معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي
5 ـ معاونت امور دفاتر ، نظارت و ارزیابی
6 ـ معاونت اداري مالي
7 ـ معاونت پژوهشی
8ـ معاونت طرح و برنامه و امور مجلس
9 ـ مرکز هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاهي
10 ـ مركز ارتباطات و اطلاع رسانی (مأوا)