بسمه تعالی

اساتید، دانشجویان و کارمندان گرامي شما تنها يکبار و تنها از يک سيستم رايانه مي توانيد در اين مسابقه شرکت نماييد.
در صورت اتمام زمان پیش بینی شده، نتايج به صورت اتوماتيک ذخيره مي گردد.

نام و نام خانوادگي:
کدملي:
شغل:
رشته
شماره تماس: