پند حکیمانه:
روزی در محضر عالم بزرگوار میرزا کاظم تبریزی برگه استفتاء و مساله فقهی آوردند ایشان زیر سوال نوشتند: این سوال مورد ابتلای شما نیست . فرزندشان از ایشان سوال کردند که چرا جواب مساله را ننوشتید فرمودند: از مضمون استفتاء بر می آید که میان سوال کننده و عده ای کدورتی وجود دارد و پاسخ من را می خواهد وسیله ای برای کوبیدن آنها قرار دهد. (کتاب سینای معرفت ص 119)
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل